Behandelinformatie

Therapeutische behandelingen worden in principe op locatie gegeven. In sommige gevallen kan ook blended therapie worden aangeboden (deels online, deels op locatie). Online sessies vinden dan plaats via een video-verbinding op een beveiligd platform. Er kunnen desgewenst ook online E-health modules worden ingezet. Er worden geen behandelingen aangeboden die in zijn geheel online plaatsvinden.

Start van de behandeling

Wanneer u zich aanmeldt voor psychotherapie wordt er gestart met (ongeveer) 2 intakegesprekken. Hierin wordt kennisgemaakt, wordt er gevraagd naar de reden waarom u hulp zoekt en uw levensloop wordt doorgenomen. Ook wordt aan u gevraagd om een intake-vragenlijst in te vullen. Op grond van de intakegesprekken wordt bekeken of psychotherapie iets voor u is en of mijn werkwijze bij u past.

Na de intake wordt er een behandelplan gemaakt waarin o.a. de doelen voor de behandeling worden opgenomen. Dit behandelplan wordt met u besproken en wanneer u hiermee akkoord gaat kan de behandeling starten.

Aanpak/werkwijze van mij als therapeut

De therapeutische manier van werken die ik heb heeft de naam cliëntgerichte-experiëntiele psychotherapie. Dit is een vorm van inzichtgevende psychotherapie. De belangrijkste accenten in deze therapie zijn gerichtheid op u als persoon in zijn geheel (niet enkel op de problemen die u ervaart), belevingsgerichtheid (hoe u iets beleefd) en aandacht voor interactionele aspecten (wat er tussen u en anderen, soms inclusief in relatie tot mij als therapeut, gebeurt).

In de behandelgesprekken bepaalt u in principe de agenda. U vertelt over de ervaringen die op dat moment het meest dringend of belangrijk voor u zijn.

Samen kijken we naar de mogelijke betekenis van de ervaringen waarover u vertelt. Ik probeer u te helpen om uzelf (zoals uw klachten, gevoelens en gedragspatronen) beter te begrijpen.

Oefeningen of huiswerk vormen niet de kern van de therapie. Het gaat meer om het verkrijgen van inzichten en het vinden van uw eigen oplossingen door zelfonderzoek, waarin ik meekijk en meedenk. Dat neemt niet weg dat ik u in onze gesprekken incidenteel kan voorstellen een meer gestructureerde oefening te doen, bijvoorbeeld een kort rollenspel of imaginatie-oefening. Ook kan ik u eventueel vragen om thuis bepaalde dingen op te schrijven of uit te proberen.

Een evaluatie kan zowel op initiatief van u als op initiatief van mij plaatsvinden op elk moment dat één van ons daar behoefte aan heeft. Op die momenten bekijken we samen in hoeverre uw doelen al zijn bereikt en of de doelen nog goed geformuleerd zijn. We kunnen dan ook samen kijken naar het aantal gesprekken dat nog nodig lijkt te zijn en naar hoe vaak en voor welke tijdsperiode verdere gesprekken wenselijk zijn.

Wat gaat uw aanpak/werkwijze zijn?

Therapie werkt anders dan een behandeling bij de dokter. Als u naar een dokter gaat bepaald een goede diagnose en de juiste interventies door de dokter grotendeels het resultaat. In psychotherapie is dat anders. Onderzoek wijst uit dat het resultaat van psychotherapie grotendeels wordt bepaald door 4 zaken:

Diagnose en interventies (werkwijze van de therapeut) zijn dus maar voor 15% bepalend voor het resultaat van de therapie. Daarnaast wordt 15% bepaald door een positieve verwachting (uw motivatie, het gevoel dat de therapie u verder zal gaan brengen en dat u er goed aan hebt gedaan om deze therapie te starten). 30% van het resultaat van de therapie wordt bepaald door de klik tussen therapeut en cliënt en maar liefst 40% wordt bepaald door de cliënt zelf. Door u dus! U moet hierbij denken aan zaken als:

– Hoe u omgaat met dingen die in uw leven gebeuren. U heeft niet altijd invloed op wat er gebeurt, denk bijvoorbeeld aan een ontslag of een scheiding. Maar u heeft wel invloed op hoe u hiermee omgaat. Kiest u er bijvoorbeeld voor om de slachtofferrol in te nemen of gaat u actief op zoek naar mogelijkheden om er iets van te maken.

– Ook uw persoonlijkheid speelt een rol. Bent u bijvoorbeeld goed in eerlijk naar uzelf kijken, of gaat u een confrontatie met uzelf liever uit de weg? Heeft u persoonlijke eigenschappen die u uit een moeilijke tijd kunnen trekken? Ziet u de invloed die u zelf op uw eigen leven heeft of heeft u het gevoel dat u in uw leven enkel overgeleverd bent (en bent geweest) aan het lot of aan andere mensen? Hoe meer u uw eigen aandeel in het leven kunt zien en hoe meer u uw mogelijkheden om invloed te hebben op u leven ervaart, hoe beter de behandelprognose.

– Wat u met de gesprekken doet is ook voor een groot deel bepalend voor hoe effectief de therapie gaat zijn. U kunt drie kwartier komen praten, de deur achter u dichttrekken en pas volgend gesprek weer met de onderwerpen uit de therapie verder gaan. Dat kan even opluchten na elk gesprek, maar het zal op langere termijn geen verandering teweegbrengen. U kunt ook datgene wat in de gesprekken terugkomt thuis overdenken, er met mensen over praten, dingen erover opschrijven of er iets praktisch mee doen. De mensen die dat doen hebben over het algemeen meer baat bij de therapie.

De aanpak die u voor deze therapie kiest is dus van groot belang voor het slagen van de psychotherapie.

Tijdsduur en frequentie

Van tevoren valt niet precies te zeggen hoelang de therapie gaat duren. Dat hangt van diverse factoren af: hoe lang uw klachten al bestaan, hoe vroeg en hoe ernstig u in uw leven tekortgekomen bent, uw huidige levensomstandigheden, de doelen die u heeft enz. In het behandelplan wordt wel een inschatting gemaakt van de tijdsduur van de therapie. In tussentijdse evaluaties kan worden bekeken of die inschatting nog klopt.

De meeste psychotherapieën duren tussen 1 tot 2 jaar, waarbij meestal wordt gestart met wekelijkse gesprekken. Gesprekken duren 45 tot 60 minuten. Soms wordt ervoor gekozen naar het einde van de therapie toe af te bouwen naar 1x per 2 of 3 weken, om vervolgens helemaal af te ronden. Dit gebeurt allemaal in overleg met u.

Vragenlijst onderzoek

Door zorgverzekeraars wordt sterk aangedrongen op effectonderzoek. Dit gebeurt door u op bepaalde momenten in de therapie een vragenlijst voor te leggen. Het gaat om de volgende twee vragenlijsten:

 • een korte vragenlijst over de problemen die u ervaart: aan het begin van de behandeling (na de intake), na een jaar behandeling en aan het einde van de behandeling
 • een cliënttevredenheidsvragenlijst: aan het einde van de behandeling

Wanneer u dit niet wilt is het mogelijk op hier bezwaar tegen te maken.

Afspraken afzeggen

Wat niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar zijn gesprekken die niet doorgaan omdat de afspraak wordt afgebeld of vergeten. Ik heb ervoor gekozen om u geen rekening te sturen wanneer u de afspraak afzegt. In plaats daarvan vraag ik u om zorgvuldig met onze afspraken om te gaan. Omdat afmeldingen mij wel geld kosten wil ik u vragen de volgende richtlijnen in acht te nemen.

Ik wil u met klem vragen om zo snel mogelijk af te bellen wanneer u een afspraak niet na kunt komen. Hiermee stelt u mij in de gelegenheid om iemand anders op die tijd in te kunnen plannen.

Wanneer u toch op het laatste moment moet afbellen, bel dan enkel af in geval van ziekte of een ernstige reden. Werk, studie of geen oppas hebben zijn geen goede redenen om (op het laatste moment) af te bellen. Ik houd hiermee wel rekening bij het maken van een afspraak met u en ik verwacht van u dat u dit soort zaken dan op tijd regelt.

Veilige (digitale) communicatie met de therapeut

Het is belangrijk dat communicatie met de therapeut verloopt volgens de geldende AGV privacy wetgeving. De therapeut maakt een account voor u aan in een beveiligde mail-omgeving zodra u in therapie komt. Vanaf dat moment kan er veilig worden gemaild. Ook video-bellen kan via dit beveiligde platform. Contact per telefoon kan uiteraard ook.

Crisis en vakantie overbrugging

Wanneer de toestand crisisgevoelig is op het moment dat u zich aanmeldt zal ik u doorverwijzen naar en instelling waar er een crisisdienst is. In een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk zijn geen crisisfaciliteiten. Wanneer u bij aanmelding niet crisisgevoelig was, maar gedurende de behandeling toch in een crisis terecht komt kunt u verschillende dingen doen:

 • Binnen werktijden kunt u contact opnemen met mij als uw behandelaar. We kijken dan samen wat we het beste kunnen doen. Wanneer ik niet bereikbaar ben kunt u voor één van onderstaande opties kiezen.
 • U kunt contact opnemen met uw huisarts (bijvoorbeeld wanneer u denkt dat kalmerende medicatie uitkomst kan bieden of wanneer er een verwijzing naar een crisisdienst nodig is).
 • U kunt naar de huisartsenpost van het ziekenhuis gaan, waar ze de crisis zullen beoordelen. Ze kunnen u dan medicatie geven of u doorverwijzen naar de crisisdienst van de Mondriaan zorggroep. De spoedeisende hulp is 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend.
 • Wanneer u met zelfmoordgedachte kampt, kunt u 24 uur per dag terecht bij de suïcide-hulplijn: 0900-0113 voor een gesprek en advies. Of bezoek de website www.113.nl

Wanneer ik op vakantie ga zal ik dit van tevoren aangeven. Wanneer u denkt dat de tijd dat u geen gesprek met mij kunt hebben te lang voor u is, dan kunt u dat met mij bespreken. Zo nodig kan ik een collega vragen om ter overbrugging een tussentijds gesprek met u te hebben.

Professionele grenzen

Ik ben BIG-geregistreerd psychotherapeut. De titel van psychotherapeut is een door de overheid beschermde titel. De BIG-registratie geeft aan dat een therapeut aan de juiste opleidingseisen voldoet om de titel van psychotherapeut te mogen voeren. Ik ben verder lid van de Vereniging voor Persoonsgerichte-experiëntiële Psychotherapie (VPeP), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten (NVP) en de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten en psychologen (LVVP). Ik onderschrijf daarmee de beroepscodes voor psychotherapeuten.

Rechten

Als cliënt heeft u recht op privacy, recht op inspraak in uw behandeling, klachtrecht en recht op inzage in uw dossier. Hieronder worden deze rechten nader toegelicht.

Recht op privacy: Als therapeut sta ik in voor uw privacy. Ik ben weliswaar verplicht om enkele gegevens aan te leveringen aan bepaalde instanties, zoals aan uw zorgverzekering en aan een landelijk onderzoeksbureau. U kunt bezwaar maken tegen deze aanleveringen middels een privacy-verklaring. Inhoudelijke gegevens over wat u mij hebt verteld in therapie worden niet aangeleverd aan instanties. Wanneer het wenselijk is dat er inhoudelijke gegevens worden gedeeld met derden (bijvoorbeeld met uw huisarts, bedrijfsarts of UWV-arts), dan zal ik u hier altijd eerst uitdrukkelijk toestemming voor vragen. U kunt dit altijd weigeren. Ook zal ik nooit informatie over u of de therapie geven aan uw familie, vrienden, partner of wie dan ook, zonder uw nadrukkelijke toestemming.

De enige twee uitzonderingen waarvoor uw toestemming niet nodig is, zijn:

 • In geval van concrete dreiging van suïcide of moord. En wanneer deze nog voorkomen kan worden.
 • In geval van vermoeden van kindermishandeling is de hulpverlener verplicht hier melding van te maken, ook zonder dat uw toestemming nodig is.

Beide situaties komen nauwelijks ooit voor en ik zal ook in deze situaties aangeven dat ik deze stap zal zetten of gezet heb, wanneer dat mogelijk is.

Recht op inspraak in uw behandeling: Na de intake wordt er een behandelplan opgesteld waarin uw doelen worden opgenomen en ook de behandelwijze wordt bepaald. Wanneer er niet tegemoet gekomen wordt aan uw wensen mag u dit kenbaar maken. U kunt op elk moment bespreken wat u van de behandeling vindt en of er dingen zijn die u mist of die u anders wilt. Samen zullen we dan bekijken of er iets aan de behandeling gewijzigd moet worden.

Klachtrecht: Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop u wordt benaderd of behandeld, heeft u het recht hierover een klacht in te dienen. U kunt hiervoor de volgende stappen zetten:

 1. In eerste instantie is het goed dit met de therapeute zelf te bespreken, zodat er in een goed gesprek uitgekomen kan worden.
 2. Wanneer het niet lukt om er met de therapeute uit te komen kunt u contact opnemen met de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). Deze vereniging kan u in contact brengen met een klachtenfunctionaris. Ga naar: www.lvvp.info.nl en zoek op ‘klachtenfunctionaris’.
 3. Wanneer bemiddeling geen oplossing biedt dan kunt u uw klacht neerleggen bij de geschillencommissie voor vrijgevestigde GGZ praktijken. De klacht wordt dan door deze commissie getoetst tegen de achtergrond van de beroepscode en de wetgeving. Zie www.lvvp.info.nl voor meer info.
 4. Op grond van de Wet BIG vallen psychotherapeuten onder het tuchtrecht.  U kunt uw klacht daarom ook indienen bij het Tuchtcollege voor gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

Recht op inzage in uw dossier: u hebt het recht om uw dossier in te zien. Eventuele persoonlijke werkaantekeningen van de therapeut horen hier niet bij. Wel mag u de sessie-verslagen die na elke sessie worden gemaakt inzien. U heeft geen recht op inzage in brieven of verslagen van andere hulpverleners die, met uw toestemming, informatie aan de therapeut hebben gegeven. Deze gegevens kunt u wel bij de desbetreffende hulpverlener die ze heeft verstrekt opvragen. Wanneer u uw dossier inziet heeft u het recht om eventueel iets aan uw dossier toe te voegen (b.v. op- of aanmerkingen), maar u mag er niks uithalen of schrappen.

U kunt een kopie van uw dossier aanvragen. Dit kan zowel op papier als elektronische kopie aangeleverd worden.

Na 20 jaar wordt uw dossier vernietigd en kan het dus niet meer worden ingezien. Wanneer u wilt dat het eerder wordt vernietigd dan kunt u dat kenbaar maken. U kunt dan een formulier tekenen waarin u de vernietiging van uw dossier aanvraagt (uiteraard kan dit pas na afsluiting van de behandeling).

Meer…

In onderstaande links naar het kwaliteitsstatuut en het privacy-statement kunt u meer lezen over de kaders waarbinnen Rena psychotherapie zich beweegt.

Kwaliteitsstatuut

Privacy Statement